shipping freight to alaska

FUEL SURCHARGES HAWAII GUAM

Hawaii
Ship
Guam
Ship
Date PASHA MATSON MATSON
CURRENT 36.00% 33.00% 33.00%
Hawaii
Ship
Guam
Ship
Date PASHA MATSON MATSON
01/13/19   33.00% 33.00%
11/18/18   40.00% 40.00%
09/16/18   37.50% 37.50%
07/15/18 36.00% 36.00% 36.50%
06/03/18 32.50% 32.50% 33.00%
03/18/18 30.00% 30.00% 30.50%
01/21/18 28.50% 28.50% 29.00%
04/16/17 27.25% 27.25% 27.75%
01/22/17 23.00% 23.00%  
07/10/16   18.00% 18.50%
02/07/16 16.50% 16.50% 17.00%
11/29/15 18.50% 18.50% 19.00%
11/01/15     21.00%
10/04/15 20.50% 20.50%  
08/28/15 22.50% 22.50%  
02/15/15 24.50% 24.50% 25.00%
01/18/15 31.50% 32.00% 32.00%
12/21/14 35.50%    
03/23/14 39.50% 39.50% 36.50%
12/30/13 34.50% 34.50% 36.50%

Back To Fuel Surcharges